کنگره بین المللی روانشناسی کودک آذربایجان 2018

کنگره بین المللی روانشناسی کودک آذربایجان 2018

دانشگاه پایتخت بروکسل به عنوان سخنرانان کنگره در کنگره مشارکت داشت ، که تأثیر بین المللی داشت و بسیاری از دانشگاهیان مقاله ارائه کردند.

دکتر تانجو اکینجی در کنفرانس آموزشی که در آذربایجان برگزار شد سخنرانی کرد. بسیاری از مربیان در کنفرانسی که توسط دانشگاه پایتخت بروکسل برگزار شد سخنرانی کردند. این کنفرانس توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرد.

No Comments

Leave a Reply