حکومت

mkd-team-image
Prof. Dr. Vasiliy N. Melnicenko
رئیس دانشگاه
mkd-team-image
Dr. Halil TABUR
هماهنگ کننده کلی
mkd-team-image
Dr. Esat Ergener
هماهنگ کننده اروپایی
mkd-team-image
Instructor. Narinç RUSTEMOVA
هماهنگ کننده آسیای مرکزی
mkd-team-image
Prof. Dr. Ahmad Alay
توسعه محتوا
mkd-team-image
Dr. Dimitrios Dimitriou
توسعه محتوا
mkd-team-image
Mustafa Dagtekin
هماهنگ کننده ثبت نام