دفتر مرکزی آموزش و پرورش بروکسل لندن

دفتر مرکزی آموزش و پرورش بروکسل لندن

دفتر مرکزی بروکسل پایتخت ادو لندن در لندن فعالیت می کند. موسسه آموزش عالی مستقر در لندن آموزش را از طریق اینترنت ارائه می دهد. آموزش از راه دور در آینده ترجیح بیشتری خواهد داشت. در آینده از اینترنت برای آموزش دانشگاهی بیشتر استفاده خواهد شد. دانشگاه پایتخت بروکسل ، دانشگاه آنلاین مبتنی بر فناوری آینده است.

No Comments

Leave a Reply