نماینده آلمان یک برنامه دکتری زیبایی شناسی پزشکی را برای پزشکان افتتاح کرد

نماینده آلمان یک برنامه دکتری زیبایی شناسی پزشکی را برای پزشکان افتتاح کرد

برنامه کاربردی برنامه دکترای زیبایی پزشکی که توسط نمایندگی آلمان ما و با هدف پزشکان پزشکی در اروپا برگزار شد، با مشارکت گسترده برگزار شد. در این برنامه که با توجه به افزایش علاقه به رشته زیبایی پزشکی در جامعه و نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده در این زمینه افتتاح شد، بسیاری از پزشکان زیبایی پزشکی ترک و خارجی از کشورهای مختلف اروپایی شرکت کردند. این برنامه که در آن گرایش‌ها و تکنیک‌های جدید، محصول و روش‌های بازاریابی باعث تقویت آموزش می‌شود، در دوره آتی نیز ادامه خواهد یافت.

No Comments

Leave a Reply