2023 تغییر رئیس و تجدید نظر دانشگاهی در دانشگاه پایتخت بروکسل تکمیل شد

2023 تغییر رئیس و تجدید نظر دانشگاهی در دانشگاه پایتخت بروکسل تکمیل شد

دانشگاه پایتخت بروکسل در جلسه عمومی که در ابتدای هر سال برگزار می شد و طی آن تمدید و بازنگری قرارداد کارکنان دانشگاهی انجام می شد تصمیم گیری شد. ملنیچنکو که سخنران کنگره ای بود که برگزار کرد و دکترای افتخاری را از دانشگاه پایتخت بروکسل دریافت کرد قبلاً مشاور تحصیلی در موسسه ما بود.

No Comments

Leave a Reply